Będą kontrole segregacji odpadów w Gminie Przecław

Urząd Miejski w Przecławiu informuje, że rozpoczęła się kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców naszej Gminy zasad segregacji odpadów komunalnych.

Sprawdzane są pojemniki na odpady zmieszane, czy nie znajdują się w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji. W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją, właściciel nieruchomości otrzymuje stosowne upomnienie o treści :

STWIERDZONO W DNIU…………

„NIEPRAWIDŁOWĄ SEGREGACJĘ”

Kolejne naruszenie zasad segregacji na danej nieruchomości będzie skutkowało utratą uprawnień do ponoszenia niższej opłaty, właściciel nieruchomości zostanie obciążony opłatą jak za odpady zmieszane (niesegregowane) czyli:

-17 zł za miesiąc od 1 osoby,

-34 zł za miesiąc od 2 osób,

-51 zł za miesiąc od 3 osób,

-68 zł za miesiąc od 4 osób i więcej.

Podkreślić należy, że prawidłowa segregacja wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych (niesegregowanych), co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów przez gminę a przez to wpływa bezpośrednio na koszty jakie Państwo ponoszą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Większa ilość odpadów zmieszanych ma bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nieprzestrzeganie przez mieszkańców Gminy zasad segregacji, czyli wrzucanie do pojemników na odpady zmieszane np. papieru, plastiku, szkła, metalu zwiększa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zmniejszają szansę osiągnięcia przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu. Po pierwszym półroczu 2019 r. szacunkowy procent poziomu recyklingu dla naszej Gminy wynosi zaledwie 13,18 % przy wymaganych 40 % (Rozporządzenie ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r., poz.2167) – wiąże się to z bardzo wysokimi karami, które będą nakładane na gminę w razie nie osiągnięcia odpowiednich wskaźników.

Mieszkańcy Gminy, którzy zadeklarowali, że będą segregować odpady komunalne, a tego nie robią, niezwłocznie powinni dostosować się do funkcjonujących zasad wprowadzonych na terenie naszej Gminy.

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Ładowanie…

Napisane przez Redakcja

Team Przecław na liście do Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich. 

V Gminny Turniej Sołectw Gminy Radomyśl