Będzie wiadukt przy ul. Sienkiewicza w Mielcu!

Samorządy podpisały porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji drogowej dotyczącej budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 – od ronda trzywylotowego do połączenia z ul. Kosmonautów wraz z wiaduktem drogowym nad ul. Sienkiewicza i Linią kolejową nr 25 w Mielcu.

Podpisy pod dokumentem złożyli: Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak oraz Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski.

W porozumieniu samorządy ustaliły m.in. następujące działania i zobowiązania:
1. Województwo przekaże Powiatowi Mieleckiemu posiadaną dokumentację projektową zawierającą projekt budowlany i wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim i decyzją środowiskową, które wykonała firma Budimex S.A.. To pozwoli starać się o pozwolenie na realizację inwestycji. Dokumentacja ma być przekazana do 31 lipca 2019 r.
2. Powiat, który przejmie dokumentację, ma zlecić jej aktualizację.
3. Miasto zobowiązało się w podpisanym porozumieniu, że pokryje w połowie koszty realizacji inwestycji oraz zadeklarowało pokrycie 50% kosztów wykupu przez powiat gruntów niezbędnych do realizacji zadania.
4. Powiat podtrzymał deklarację realizacji inwestycji po uzyskaniu na ten cel dofinansowania zewnętrznego, m.in. z rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa; Funduszu Dróg Samorządowych i innych.
5. Województwo i Miasto deklaruje wspieranie Powiatu w staraniach o uzyskanie środków zewnętrznych.

Porozumienie jest wynikiem wcześniejszych ustaleń pomiędzy samorządami, zwłaszcza podpisanego 2 grudnia 2016 roku listu intencyjnego pomiędzy Województwem Podkarpackim, Miastem Mielec, Powiatem Mieleckim oraz Gminami Mielec, Czermin i Wadowice Górne. Wówczas w 2016 roku samorządy ustaliły szczegóły współpracy w celu stworzenia nowego połączenia drogowego do Mielca od strony zachodniej. Powiat Mielecki zadeklarował, że zostanie inwestorem dla realizacji nowego odcinka drogi powiatowej obejmującego wiadukt nad ul. Sienkiewicza i linią kolejową nr 25, a Miasto Mielec sfinansuje 50%kosztów budowy tego odcinka.

Działania w tym zakresie podjął także Samorząd Województwa Podkarpackiego zlecając firmie Budimex S.A., która w systemie „projektuj i buduj” przygotowuje dokumentację projektową na roboty dotyczące budowy nowego odcinka drogi 984 wraz z mostem – opracowanie i przygotowanie dokumentacji pozwalającej złożyć wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy wiaduktu nad ul. Sienkiewicza i linią kolejową nr 25 wraz z dojazdem do ul. Kosmonautów w Mielcu.

Podpisane porozumienie dotyczy jednego z trzech odcinków, na jakie została podzielona inwestycja w Mielcu dotycząca budowy drogi wojewódzkiej 984 przez Rzędzianowice wraz z budową mostu i wiaduktu. Poszczególne odcinki i stan ich realizacji przedstawiają się następująco:

1. Odcinek Piątkowiec – Rzędzianowice – w trakcie prac projektowej
Wykonawca dokumentacji – Drogowa Inżynieria sp. z o.o.
Data zawarcia umowy – 15.11.2017 r.
Termin zakończenia umowy (po aneksach) – 10.12.2019 r.
Wartość umowy z Wykonawcą – 1 052 019,00 zł
Uzyskanie ZRID planowane do 10.12.2019 r., następnie planowane ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i realizacja zadania w ramach środków RPO WP 2014 – 2020 z terminem zakończenia do 2022 r.
Długość odcinka – 7,62 km
Wartość szacunkowa zadania – ok. 50 mln. zł
Przebieg drogi rozpoczyna się w Piątkowcu i przekracza drogę powiatową nr 1152R w Trzcianie w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1152R z drogą gminną nr 103328R, kończy się na nowo wybudowanym rondzie w Rzędzianowicach.

2. Odcinek Rzędzianowice – Mielec – w realizacji w systemie „projektuj i buduj”
Wykonawca – BUDIMEX S.A.
Data zawarcia umowy – 17.05.2017 r.
Termin zakończenia listopad 2019 r. (niewykluczone jest wydłużenie tego terminu)
Wartość umowy z Wykonawcą – 38 210 939,09 zł
Wartość całkowita projektu – umowa o dofinansowanie – 42 852 694,85 zł
Przekazanie placu budowy – 18.10.2018 r.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej 984 biegnącego od nowobudowanego ronda na DW 983 w Rzędzianowicach do ul. Sienkiewicza w Mielcu. W ramach projektu przewidywana jest:
? budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej o długości 2,81km, w tym budowa łącznicy pomiędzy projektowaną drogą a ul. Sienkiewicza o długości ok. 0,31km
? budowa jednopoziomowych skrzyżowań z drogami przecinającymi wraz
z przebudową odcinków nawiązania (rondo z DW 983 w Rzędzianowicach, skrzyżowanie w Złotnikach, rondo z projektowaną DW 984 i łącznicą w Chorzelowie, rondo z łącznicą i istniejącą drogą powiatową w Chorzelowie).
? budowa mostu przez Wisłokę o długości ok.0,5km oraz przepustów,
? budowa oświetlenia na skrzyżowaniach, systemu odwodnienia drogi, kanalizacji deszczowej (odcinkowo) i chodników w obrębie skrzyżowań oraz na moście

3. Połączenie z ul. Kosmonautów wraz z wiaduktem drogowym nad ul. Sienkiewicza i Linią kolejową nr 25 w Mielcu
Zgodnie z zapisami listu intencyjnego z dnia 2 grudnia 2016 r. inwestorem przedmiotowego zadania będzie Powiat Mielecki, który uzyska dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości 50% kosztów zadania, natomiast pozostałą część sfinansuje Miasto Mielec. Dokumentacja projektowa została opracowana na zlecenie PZDW w Rzeszowie, w ramach zadania realizowanego przez Województwo Podkarpackie na odcinku Rzędzianowice – Mielec, która zostanie przekazana do realizacji Powiatowi Mieleckiemu.

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Ładowanie…

Napisane przez Redakcja

Czy dojdzie do odkomarzania w Przecławiu?

Prelekcja poświęcona postaci pułkownika Aleksandra Rusina