Serwis informacyjny

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Tuszów Narodowy

0 27

W związku z realizowaną inwestycją pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Tuszów Narodowy” ze środków PROW na lata 2014-2020, informuje się, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2017r. poz. 1875), art. 2 pkt. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (DZ.U. z 2017 r. poz.328) oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2017 poz. 1289), obowiązkiem mieszkańca jest wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego, w miejscowości posiadającej sieć kanalizacyjną.

Informujemy mieszkańców, że zryczałtowany (bez względu na długość), koszt wykonania przyłącza wynosi 900,00 zł brutto, na podstawie umowy zawartej z gminą Tuszów Narodowy.

Stosowne informacje dotyczące wykonania przyłącza są kierowane bezpośrednio do mieszkańców.

 

Informacja: UM Tuszów Narodowy