w

Jest wotum zaufania dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab

Podczas sesji rady miejskiej w Przecławiu która odbyła się 30 czerwca zostało udzielone wotum zaufania oraz absolutorium Burmistrzowi Przecławia Renacie Siembab.

Na sesję rady miejskiej zaproszono m.in. Posła na Sejm RP Fryderyka Kapinosa, pierwszą Przewodniczącą Rady Gminy w Przecławiu Panią Marię Słodkowską, I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Przecławiu Pana Antoniego Niedzielskiego, a także II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Przecławiu, który jest radnym również obecnej kadencji -Pana Eugeniusza Plebana.

Podczas sesji przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przecław, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe za 2019 r. wraz z opiniami i wnioskami Komisji Rewizyjnej oraz uchwałami składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Po ich rozpatrzeniu Rada Miejska w Przecławiu zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przecław za 2019 r. oraz udzieliła absolutorium Burmistrzowi Przecławia -Renacie Siembab. Za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Przecławia głosowało 11 radnych, 2 wstrzymało się od głosowania, a 2 radnych było nieobecnych.

Zaprezentowano i  dyskutowano nad „Raportem o stanie gminy Przecław za 2019 r.”. Rada Miejska przyjęła raport i udzieliła wotum zaufania Burmistrzowi Przecławia za 2019 r., 11 głosami „za” i przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu. Żaden z obecnych radnych nie zagłosował „przeciw”.

Podczas sesji powitano nowego sołtysa sołectwa Kiełków -Panią Beatę Cieślę, której wręczono zaświadczenie o wyborze na pełnioną funkcję.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Ładowanie…

Napisane przez Redakcja

Został otwarty nabór na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Przecławiu

Gmina Przecław zyskała Paczkomat! Niestety będzie trzeba poczekać na korzystanie