w

Od nowego roku zapłacimy więcej za śmieci

Koszty odprowadzenia odpadów komunalnych poszły znacząco w górę. Również w gminie Przecław ustalono nową stawkę za odbiór odpadów.

Wysokość opłat za wywóz śmieci określają uchwały rad gmin sporządzane w oparciu o maksymalne stawki podane w ustawie. Wiele gmin ma związane ręce – jest wiele regionów w kraju gdzie do przetargu zgłasza się tylko jedna firma.

Gmina Przecław zamierzała przeznaczyć na ten cel kwotę 1 600 020,00 zł brutto niestety okazało się to niewystarczające gdyż do przetargu na odbiór odpadów z naszej gminy wystąpiły tylko dwie firmy z Dębicy oraz z Tarnobrzega z kwotami dostępnymi poniżej:

FCC Tarnobrzeg Sp.z o.o. 2 663 123,40 zł brutto
DEZAKO Sp.z o.o. 2 271 755,88 zł brutto

Trzeba zauważyć że podwyżki znacznie odczują rodziny wielodzietne oraz wielopokoleniowe.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę mającą m.in. zachęcać do segregowania odpadów oraz ułatwić gminom kontrolę nad odbiorem odpadów komunalnych. Jedna ze zmian stanowi, że osoby które nie będą segregowały śmieci zapłacą nie mniej niż dwukrotność, ale nie więcej niż czterokrotność opłaty śmieciowej.

Określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rada gminy (zgodnie z art. 6k ust. 2) bierze pod uwagę:

 • liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
 • ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,
 • koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Częstotliwość odbioru odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych: taka sama dla części miejskiej i wiejskiej gminy:

 • w okresie od kwietnia do października: ▫ dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

– z budynków wielolokalowych –raz na tydzień,

– z zabudowy jednorodzinnej –raz na dwa tygodnie (dwa razy w miesiącu), ▫ dla frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych:

– z budynków wielolokalowych –raz na dwa tygodnie (dwa razy w miesiącu),

– z zabudowy jednorodzinnej –raz na dwa miesiące, Częstotliwość odbioru odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych –c.d.

 • w okresie od listopada do marca: ▫ dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

– z budynków wielolokalowych – raz na dwa tygodnie (dwa razy w miesiącu),

– z zabudowy jednorodzinnej –raz w miesiącu, ▫ dla frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych:

– z budynków wielolokalowych –raz na dwa tygodnie (dwa razy w miesiącu),

– z zabudowy jednorodzinnej –raz na dwa miesiące, Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych – domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

 • po zgłoszeniu właściciela nieruchomości,
 • nie częściej niż raz w miesiącu,
 • w najbliższym terminie określonym w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych dla danej miejscowości.

W ramach świadczonej usługi każdy mieszkaniec gminy Przecław otrzymuje

odbiór odpadów ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Przecław,

 • odbiór każdej ilości odpadów komunalnych, za wyjątkiem określonych rocznych limitów na:
 • odpady remontowo –budowlane -120 l z gospodarstwa domowego,
 • zużyte opony samochodowe -4 szt. z gospodarstwa domowego, (ustawa dopuszcza ograniczenie ilości zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne),
 • odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony (samochodowe w ramach limitu) będzie można oddać dodatkowo raz w roku w wyznaczonym miejscu w każdej z miejscowości,
 • każdy właściciel nieruchomości może oddać w dowolnym czasie każdą ilość selektywnie zgromadzonych odpadów do PSZOK,
 • bezpłatne pojemniki na zbieranie odpadów komunalnych;
 • bezpłatne worki (kolorowe) do zbierania odpadów w sposób selektywny;

Nowe stawki za odbieranie odpadów komunalnych wyglądają następująco:

23,50 zł stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby na miesiąc obowiązkowa segregacja
2,00 zł kwota zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby na miesiąc, • zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, • posiadanie kompostownika przydomowego, • kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
47,00 zł stawka podwyższona opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby na miesiąc • jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny • zastosowanie minimalnego zwielokrotnienia stawki, • dwukrotność stawki podstawowej (23,50 x 2 = 47,00 zł)

Więcej informacji można przeczytać z pliku PDF przygotowanego przez Urząd Miejski w Przecławiu kilkając w link http://przeclaw.org/artykuly/2464/pliki/20191213120638_zmiany-w-systemie-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-na-terenie-gminy-przec-aw-od-1-stycznia-2020-roku.pdf

Aktualizacja:

Film z Sesji Rady Miejskiej która odbyła się 16 grudnia można obejrzeć pod tym linkiem https://youtu.be/kJBQxICEH5g

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Ładowanie…

Napisane przez Redakcja

Warsztaty Realizacji Dźwięku w DK Przecław

Są wyniki kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie lokalnych połączeń