Portal informacyjny

Otwarte zostały oferty ws. Budowy kanalizacji Tuszyma – Błonie

0

W czwartek 14 listopada o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie (przebicie pod Wisłoką) wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Tuszymie – Etap I.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 2 120 750,33 zł brutto.

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęło 9 ofert: Rozpiętość cenowa ofert przedstawia się następująco: najniższa złożona oferta to 1 209 365,52 zł brutto, natomiast najwyższa to 3 327 546,92 zł brutto. Zamawiający jest obecnie na etapie badania ofert przetargowych.

Termin wykonania zamówienia to 15.10.2020 r.