-Reklama-

Podjęto uchwałę w sprawie podatków na 2020 rok w Gminie Przecław

Podczas sesji rady miejskiej która odbyła się w dniu 30 października 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Przecławiu podjęto uchwałę w sprawie podatku który będzie obowiązywał w naszej gminie w 2020 roku.

-REKLAMA-

Podczas sesji rady miejskiej uchwalono, że stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych zostaną utrzymane na poziomie z roku 2019.

Radni którzy obradowali podczas XI sesji rady miejskiej w Przeławiu utrzymali również zakres obecnie obowiązujących zwolnień w podatku od nieruchomości, który obejmuje:

  • grunty, budynki, budowle zajęte na potrzeby uzdatniania i dostarczania wody oraz służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków,
  • grunty, budynki, budowle zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • grunty zajęte pod drogi dojazdowe do pól, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Trzeba zaznaczyć że pomimo wzrostu górnych stawek podatków i opłat lokalnych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów oraz wzrostu średniej ceny skupu żyta, określonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r w naszej gminie stawki pozostają bez zmian.