Uwaga! Nowa Opłata Za Zmniejszenie Naturalnej Retencji Terenowej

0 19

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) wprowadzone zostały zmiany w systemie gospodarowania wód w Polsce.

W tym została nowa opłata za usługi wodne z tytułu „zmniejszenia naturalnej retencji terenowej”. Pomimo, że 90% wyżej wymienionej opłaty stanowi dochód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a 10 % dochód budżetu właściwej gminy, to obowiązek określenia jej wysokości oraz poboru powierzono wójtom, burmistrzom i prezydentom miast.

Opłata dotyczy zarówno osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, będących:

właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
użytkownikami wieczystymi gruntów,
posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

Powyższa opłata zgodnie z ustawą stanowi w 90% dochód Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, a obowiązek jej ustalenia, poboru i przekazania Wodom Polskim scedowany został na gminy.

W związku z powyższym wzywa się podmioty obowiązane do ponoszenia powyższej opłaty do uzupełnienia, stosownych oświadczeń (plik do pobrania) oraz do przekazania ich w terminie do 31 maja 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Przecławiu (pokój nr 7).

Więcej informacji na temat opłaty w zakładce Podatki -> Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej lub pod nr tel. (17) 227 67 42

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.