Więcej miejsc w oddziale przedszkolnym w Łączkach Brzeskich

Gmina Przecław realizuje projekt pn. „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w łączkach Brzeskich, gmina Przecław” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.1 Rozwój edukacji i kompetencji w regionie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego o 15 miejsc w oddziale przedszkolnym w łączkach Brzeskich w okresie 03.09.2019r. do 28.08.2020r. na wczesnym etapie edukacji poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz zorganizowanie dodatkowych zajęć niwelujących deficyty rozwojowe u dzieci.

Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego zwiększy liczbę miejsc wychowania przedszkolnego na terenie gminy Przecław i obejmie grupę 15 dzieci w wieku od 3 do 5 lat, które nie były objęte wychowaniem przedszkolnym ze względu na brak miejsc w istniejących na terenie gminy placówkach wychowania przedszkolnego. Doposażenie istniejącej placówki, zaadaptowanie łazienek szkolnych do potrzeb dzieci młodszych i w ramach wyrównywania szans wprowadzenie dodatkowych zajęć z logopedii wzmocni funkcjonowanie nowego oddziału przedszkolnego.

Działania w projekcie:

Bieżące funkcjonowanie nowego oddziału przedszkolnego w Łączkach Brzeskich.

Realizacja zajęć dodatkowych – logopedia.

Dostosowanie Łazienki do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego.

Doposażenie oddziału przedszkolnego w Łączkach Brzeskich.

Wartość projektu: 218 898,18 zł

Wnioskowane dofinansowanie 194 399,14 zł

z UE 186 063,45 zł

krajowe z budżetu państwa: 8 335,69 zł

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Ładowanie…

Napisane przez Redakcja

Rząd przeznaczy dodatkowe środki dla OSP

Obrazy młodych plastyków