w ,

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart zakazuje imprez!

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:
§ 1. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się chorobie COVID-19, zarządzam zawieszenie na terenie województwa podkarpackiego organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.


§ 2. Zawieszenie organizowania imprez obejmuje także zakaz przeprowadzania takich imprez i dotyczy:
1) imprez artystycznych i rozrywkowych o których mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
2) imprez masowych artystyczno-rozrywkowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)
– organizowanych przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, bez względu na lokalizację tych imprez i sposób ich odbywania na terenie województwa podkarpackiego oraz bez względu na liczbę ich uczestników, w tym w szczególności dotyczy imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach.


§ 3. Zawieszenie organizowania imprez obowiązuje do dnia 25 marca 2020r.


§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Rzeszowie.


§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz na tablicy ogłoszeń Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.


§ 6. Informacja o wydaniu zarządzenia zostanie podana niezwłocznie do wiadomości publicznej także w środkach masowego przekazu.


§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2020 r.

WOJEWODA PODKARPACKI
Ewa Leniart

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Ładowanie…

Napisane przez Redakcja

17.03.2020 – Ministerstwo zdrowia podało najnowsze dane o przypadkach zarażenia

Podstawowe informacje dla seniorów które mogą uchronić przed zakażeniem