Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Przecławia

W dniu 28 czerwca 2019r. odbyła się VII Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu, podczas której radni podjęli uchwały w sprawie wyrażenia wotum zaufania dla Burmistrza Przecławia Pani Renaty Siembab.

Ponadto, zatwierdzono sprawozdanie finansowe Gminy Przecław za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przecław za rok 2018 oraz udzielono absolutorium Burmistrzowi Przecławia.

Po raz pierwszy zaprezentowano i  dyskutowano nad „Raportem o stanie gminy”. Rada Miejska przyjęła raport i udzieliła wotum zaufania burmistrzowi, następującą liczbą oddanych głosów: za-10 osób, wstrzymało się- 2 osoby, przeciw było- 3 osoby).

Głosowanie nad absolutorium poprzedziło sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przecław oraz sprawozdanie finansowe za rok 2018. Nadmienić należy, że pozytywne opinie, co do realizacji dochodów i wydatków gminy wydały: Regionalna Izba Obrachunkowa w Tarnobrzegu oraz komisje stałe Rady Miejskiej.

Za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Przecławia głosowało 10 radnych, 4 wstrzymało się od głosowania i 1 radny był nieobecny.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Ładowanie…

Napisane przez Redakcja

Potrącenie rowerzystki w Rzemieniu

Pożar lasu w Białym Borze