Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Rozwój małych i średnich firm w Azerbejdżanie (analytics)

Jednym z głównych priorytetów polityki Azerbejdżanu jest kształtowanie wolnej przedsiębiorczości i liberalnej gospodarki. „2030: Krajowe priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego”, zatwierdzone dekretem prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Alijewa z dnia 2 lutego 2021 r., obejmuje ograniczenie gospodarki podziemnej w kraju, a także ekspansję gospodarki liberalnej.

Ekonomia liberalna ma znaczący wpływ na tworzenie konkurencyjnego środowiska. Liberalna gospodarka rynkowa polega na zapewnieniu konkurencji i konkurencyjnego otoczenia. Bez konkurencyjnego otoczenia nie ma gospodarki rynkowej, a jeśli nie ma gospodarki rynkowej – to znaczy, że wartości liberalne nie działają. W takiej sytuacji nie może być mowy o przedsiębiorczości, poprawie dobrobytu obywateli czy ochronie ich praw.

Konkurencyjne środowisko jest ważne w zarządzaniu, polityce i ekonomii, krótko mówiąc, wszędzie. Oczywiście rządy wybierają różne sposoby zachęcania do tego.

Po odzyskaniu przez Azerbejdżan niepodległości, w wyniku ukształtowania się liberalnego systemu gospodarczego opartego na stosunkach rynkowych, stworzeniu korzystnych warunków dla wolności gospodarczej i przedsiębiorczości obywateli, efektywnego wykorzystania bogatych zasobów naturalnych, wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej i innych środków, gospodarka Azerbejdżanu weszła w nowy etap jakości.

Gospodarka wolnorynkowa i stworzenie konkurencyjnego otoczenia biznesowego w Azerbejdżanie gwarantują rozwój sektora prywatnego. W realizacji państwowych programów rozwoju społeczno-gospodarczego regionów szczególną wagę przywiązywał do promowania lokalnej przedsiębiorczości. Wsparcie finansowe państwa, a także przeznaczanie dotacji na rozszerzenie działalności przedsiębiorców, dodatkowo przyspieszają rozwój sektora prywatnego i zwiększają jego możliwości w gospodarce publicznej.

Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że rozwój przedsiębiorczości jest najskuteczniejszym sposobem dywersyfikacji gospodarki. Poziom rozwoju przedsiębiorczości stanowi podstawę do dywersyfikacji gospodarki i eliminowania zależności systemu gospodarczego od jednego obszaru.

Wydawanie przedsiębiorcom „dokumentów zachęcania do inwestycji” jest jednym z ważnych działań, które zostały zrealizowane w kierunku wzmocnienia ducha wolnej przedsiębiorczości w kraju. Na mocy tego dokumentu przedsiębiorcy są zwolnieni z szeregu podatków na określony czas, a także przyznawane są różne przywileje w celu rozszerzenia ich działalności. Ten krok to tylko część pracy wykonanej w ostatnich latach w kierunku stworzenia sprzyjającego otoczenia biznesowego i promocji swobodnej działalności gospodarczej w kraju.

READ  Crypto Trader traci 1,6 miliona dolarów Bitcoin po usunięciu obrazu WhatsApp

Mówiąc o działaniach, które zostały wdrożone na rzecz promocji przedsiębiorczości w kraju, znaczenie programu „Przyjaciel Małej i Średniej Przedsiębiorczości” („Przyjaciel SMB”) realizowanego w regionach republiki przez Agencję Rozwoju Małej i Średniej Przedsiębiorczości powołaną na mocy należy wspomnieć o Ministerstwie Gospodarki.

Reformy realizowane w celu zapewnienia dynamicznego rozwoju Azerbejdżanu są wysoko oceniane na poziomie międzynarodowym. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje raport Doing Business 2019 wydany przez Bank Światowy. Tym samym w raporcie Banku Światowego Doing Business 2019 Azerbejdżan znalazł się na 25. miejscu pod względem poziomu otoczenia biznesowego i znajduje się wśród 10 najbardziej zreformowanych krajów.

Przyjaciele SMB to mechanizm, który zapewnia wsparcie MŚP w kierunku identyfikacji i realizacji potencjalnych inicjatyw i możliwości dla małych, średnich i mikro podmiotów gospodarczych, tworzenia i rozwoju nowych podmiotów dla MŚP, a także ochrony praw przedsiębiorców.

Wszystkie te wymienione elementy po raz kolejny potwierdzają, że rozwój przedsiębiorczości i wolnej gospodarki jest w centrum uwagi Azerbejdżanu.

Grupa analityczna Aktualności

Artykuł skupia się na FPrzedsiębiorczość i gospodarka liberalna

Artykuł został opublikowany przy wsparciu Agencji Rozwoju Mediów Republiki Azerbejdżanu (Media).