Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Fundusz V4C Polska Plus II

Fundusz V4C Polska Plus II

Opis Projektu

Inwestycja kapitałowa o wartości do 25 milionów EUR na rzecz V4C Poland Plus Fund II SCA SICAV-RAIF („Fundusz”), spółki komandytowo-akcyjnej działającej zgodnie z prawem luksemburskim.Cele projektu

Fundusz będzie dokonywał inwestycji kapitałowych i pokrewnych w spółki średniego rynku, głównie w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej („Strefa Docelowa”), mając na celu osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału.
Wpływ zmiany


Wynik ETI: 64Oczekuje się, że inwestycja Banku przyczyni się do zwiększenia odporności rynków finansowych w krajach docelowych poprzez pozycjonowanie private equity jako alternatywnego źródła finansowania oraz zwiększy konkurencyjność spółek finansowych, w które inwestuje się poprzez usprawnienia operacyjne i/lub ich ekspansję. Obecność na nowych rynkach.

Informacje dla klientów


Fundusz V4C Poland Plus II SCA SICAV-RAIFFundusz będzie zarządzany przez V4C General Partner II SARL, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Luksemburgu.

Podsumowanie finansowania EBOR

25 000 000,00 euro


Całkowity koszt projektu
140 000 000,00 euroCelem funduszu są zobowiązania o łącznej wartości do 140 mln euro.

Dodatkowy

Aby pomyślnie podnieść docelowy poziom finansowania, konieczna jest inwestycja banku. Oczekuje się również, że fundusz ten będzie funduszem na podstawie art. 8 SFDR.
Streszczenie środowiskowe i społeczne

Tajne FI (ESP 2019). Fundusz będzie spełniał Wymogi Wykonawcze EBOR nr 2, 4 i 9. Zarządzający Funduszem przyjmie i wdroży praktyki EBOR w zakresie zarządzania ryzykiem środowiskowym i społecznym dla aktywnych funduszy kapitałowych oraz będzie składał Bankowi roczne raporty środowiskowe i społeczne.

READ  Shopee opuszcza Polskę, dominuje sprzedaż bezpośrednia w SEA
Współpraca techniczna i finansowanie grantów

NIE.
Dane kontaktowe firmy

Billa Watsona
[email protected]
+48 22 627 4000
https://www.value4capital.com/
V4C Consultants Sp. z oo, Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa, Polska


PSD został ostatnio zaktualizowany
18 marca 2024 rZrozumienie zmiany

Więcej informacji na temat podejścia EBOR do pomiaru wpływu zmian można znaleźć tutaj.

Możliwości zawodowe

W sprawie możliwości biznesowych lub zakupów skontaktuj się z firmą klienta.

W sprawie możliwości biznesowych (niezwiązanych z zamówieniami) z EBOR należy kontaktować się:

Telefon: +44 20 7338 7168
E-mail: [email protected]

W przypadku projektów sektora państwowego odwiedź stronę Zakupy EBOR:

Tel: +44 20 7338 6794
E-mail: [email protected]

Pytania ogólne

Konkretne zapytania można składać za pomocą formularza zapytania EBOR.

Polityka środowiskowa i społeczna (ESP)

ESP i powiązane z nim wymagania dotyczące wyników (PR) określają sposoby, w jakie EBOR będzie realizował swoje zobowiązanie do promowania „rozwoju przyjaznego dla środowiska i zrównoważonego”. W ramach ESP i PR klienci przestrzegają mających zastosowanie wymogów krajowych przepisów dotyczących informacji i konsultacji publicznych oraz przyjmują obawy i skargi interesariuszy, w szczególności dotyczące wyników projektu w zakresie ochrony środowiska oraz klientów i społeczeństwa, oraz rozpatrują je. Proporcjonalnie do charakteru i zakresu ryzyka i skutków środowiskowych i społecznych projektu, EBOR powinien również, w stosownych przypadkach, ujawniać swoim klientom informacje na temat ryzyka i wpływu projektów lub angażować się w istotne konsultacje z zainteresowanymi stronami. Informacja zwrotna.

Dalsze informacje na temat procedur EBOR w tym zakresie znajdują się w ESP.

READ  Lokalny koszykarz Lee Danderfer wygrał w Polsce

Uczciwość i zgodność

Biuro Dyrektora ds. Zgodności (OCCO) EBOR promuje dobre zarządzanie i zapewnia stosowanie najwyższych standardów uczciwości we wszystkich operacjach Banku, zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami. W przypadku wszystkich klientów banku przeprowadzane jest badanie due diligence uczciwości, aby upewnić się, że ryzyko uczciwości lub reputacji nie jest dla banku nie do zaakceptowania. Bank wierzy, że identyfikacja i rozwiązywanie problemów na etapie zatwierdzania oceny projektów jest najskuteczniejszym sposobem zapewnienia uczciwości transakcji bankowych. OCCO odgrywa kluczową rolę w tych wysiłkach na rzecz bezpieczeństwa i pomaga monitorować ryzyko integralności w projektach poinwestycyjnych.

OCCO jest również odpowiedzialne za badanie zarzutów dotyczących oszustw, korupcji i niewłaściwego postępowania w projektach finansowanych przez EBOR. Każdy, kto podejrzewa nadużycie lub korupcję, zarówno w Banku, jak i poza nim, powinien złożyć pisemne zgłoszenie do Dyrektora ds. Zgodności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]. Wszystkie zgłoszone sprawy zostaną rozpatrzone przez OCCO w celu podjęcia dalszych działań. Wszystkie raporty, w tym raporty anonimowe, zostaną sprawdzone. Wyciągi mogą być sporządzane w dowolnym języku Banku lub krajach, w których Bank prowadzi działalność. Przekazywane informacje muszą być podawane w dobrej wierze.

Polityka dostępu do informacji (AIP)

Program AIP określa, w jaki sposób EBOR publikuje informacje i konsultuje się ze swoimi interesariuszami, aby promować lepszą świadomość i zrozumienie swoich strategii, polityk i działań po jego wejściu w życie 1 stycznia 2020 r. Jakie informacje są dostępne na stronie internetowej EBOR.

Konkretne prośby o informacje można składać za pomocą formularza zapytania EBOR.

Niezależny mechanizm rozliczalności projektu (IPAM)

Jeżeli wysiłki mające na celu rozwiązanie problemów środowiskowych, społecznych lub związanych z ujawnianiem informacji publicznych w kontaktach z klientem lub bankiem nie powiodą się (np. poprzez mechanizm składania skarg klienta na poziomie projektu lub poprzez bezpośrednie zaangażowanie kierownictwa banku), osoby fizyczne i organizacje mogą starać się rozwiązać swoje obawy za pośrednictwem EBOR . Niezależny mechanizm rozliczalności projektu (IPAM).

READ  Polska kupi prawie 100 Apachów w związku ze wzrostem wydatków na obronę | Aktualności

IPAM niezależnie sprawdza problemy w projekcie, które prawdopodobnie spowodowały (lub mogły spowodować) szkodę. Celem mechanizmu jest: wspieranie dialogu pomiędzy interesariuszami projektu w celu rozwiązania kwestii środowiskowych, społecznych i publicznego ujawniania informacji; w celu ustalenia, czy Bank przestrzega specyficznych dla projektu zapisów Polityki Środowiskowo-Społecznej lub Polityki Dostępu do Informacji; oraz tam, gdzie ma to zastosowanie, zajęcie się wszelkim istniejącym nieprzestrzeganiem tych zasad, jednocześnie zapobiegając przyszłemu nieprzestrzeganiu zasad przez Bank.

Aby dowiedzieć się więcej o IPAM i jego zadaniach, odwiedź stronę internetową niezależnego mechanizmu odpowiedzialności za projekt; Jak złożyć wniosek o recenzję; Możesz też skontaktować się z firmą IPAM za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected], aby uzyskać wskazówki i więcej informacji na temat usługi IPAM oraz sposobu przesyłania wniosków.