Startuje program „Mój Prąd” można otrzymać do 5 tys. zł

Od piątku można pobierać wnioski do programu „Mój Prąd” Maksymalna kwota wsparcia wyniesie aż 5 tys. zł

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe założenia przygotowanego przez Rząd programu:

Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;

Wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;

Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;

Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;

Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;

Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;

Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;

Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);

Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;

Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);

Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);

Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;

Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;

Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);

Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Wnioski należy składać w terminie od 30.08.2019 r. – 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
1. Wnioski należy składać wyłącznie w formie papierowej na formularzu, właściwym dla danego konkursu
w ramach programu priorytetowego.
2. Formularz wniosku dostępny jest w na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl/moj-prad.
3. Wniosek składa się wyłącznie w wersji papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w kopercie
opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd””.
4. Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze. O zachowaniu terminu złożenia wniosku
decyduje data złożenia wniosku w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1 w portierni w godzinach 800

1500
.
Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.
Wnioskodawcy będą informowani drogą elektroniczną na adres e-mail podany we wniosku o dofinansowanie.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Ładowanie…

Napisane przez Redakcja

Starostowie pogratulowali kolejnemu nauczycielowi mianowanemu

Team Przecław pokonał AP Stalowa wola!