Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

65% ukraińskich uchodźców pracuje, ale stoi przed wieloma wyzwaniami na polskim rynku pracy – Polski Instytut Ekonomiczny

65% ukraińskich uchodźców pracuje, ale stoi przed wieloma wyzwaniami na polskim rynku pracy – Polski Instytut Ekonomiczny

65% uchodźców wojennych, którzy przybyli do Polski z Ukrainy, pracuje. Wskaźnik zatrudnienia jest obecnie najwyższy wśród krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że ​​ukraińscy uchodźcy stoją przed różnymi wyzwaniami na polskim rynku pracy i czasami spotykają się z nierównym traktowaniem. W wielu badanych branżach, które nie wymagają specjalistycznych kwalifikacji, pracodawcy rzadziej odpowiadają na CV przesyłane przez Ukrainki niż na te przesyłane przez Polki. Jak wynika z najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego pt. „Uchodźcy z Ukrainy na polskim rynku pracy: szanse i przeszkody”, różnica wynosząca około 30% wskazuje na możliwą dyskryminację już na pierwszym etapie zatrudnienia.

Polska jest jednym z krajów, obok Stanów Zjednoczonych i Niemiec, który przyjął największą liczbę uchodźców wojennych z Ukrainy. Według danych UNHCR ogółem do Polski przybyło około 960 000 osób, z czego około 90% stanowiły kobiety i dzieci. Najliczniejszą grupę wiekową stanowią osoby w wieku 27-44 lata (48%), następnie osoby w wieku 45-59 lat (24%) i osoby do 26 roku życia (18%). Tylko 9% ma ponad sześćdziesiąt lat.

Ukraińscy uchodźcy na polskim rynku pracy

Wskaźnik zatrudnienia uchodźców w Polsce jest najwyższy wśród krajów OECD i wynosi 65%, podczas gdy w kilku innych krajach europejskich wskaźnik zatrudnienia przekracza 40%: Wielka Brytania (61%), Szwecja (56%), Litwa (53%) %. i Czechy (51%). Z kolei najniższe wskaźniki zatrudnienia występują w Niemczech (18%), Szwajcarii (19%) i Włoszech (19%).

Na tak wysoki wskaźnik zatrudnienia uchodźców w Polsce duży wpływ mogła mieć duża liczba Ukraińców pracujących w naszym kraju przed rosyjską inwazją w 2022 roku. Obywatele mogli pomóc przybyszom w znalezieniu pracy i mieszkania oraz zapewnić pomoc organizacyjną, aby ułatwić im nową sytuację .

Większość uchodźców znajduje zatrudnienie jako pracownicy fizyczni, a także w turystyce, hotelarstwie, produkcji, logistyce, informatyce i budownictwie. Najlepiej opłacani uchodźcy (i przedwojenni migranci) pracują w technologiach informatycznych i transporcie.

Warto zauważyć, że uchodźcy relatywnie częściej podejmują pracę bez swoich kwalifikacji niż migranci przedwojenni i wynoszą odpowiednio 46% i 32%. Tutaj kluczowa jest znajomość języka polskiego, która umożliwia lepsze dopasowanie zatrudnienia do umiejętności i kwalifikacji. Wskaźnik zatrudnienia uchodźców znających język polski wyniósł 82%, natomiast wśród uchodźców nieznających języka polskiego zaledwie 50%.

Wyzwania uchodźców na rynku pracy

Badanie Wyspy Księcia Edwarda obejmowało pogłębione wywiady z uchodźcami i mężczyznami z Ukrainy. Celem wywiadów było poznanie doświadczeń, postaw i wyzwań stojących przed integracją zawodową i społeczną w naszym kraju. Uczestnikami wywiadów były głównie kobiety, które stanowią większość uchodźców przybywających do Polski w 2022 roku.

„Uchodźcy wojenni to heterogeniczna grupa ludzi o różnych umiejętnościach, doświadczeniach i ambicjach zawodowych, ale łączą ich trudności o charakterze emocjonalnym, obecne w codziennych wyzwaniach radzenia sobie, do których zalicza się poczucie samotności, zamętu, niepewności, braku rodziny i znajomych lub obawy o zapewnienie godnych warunków życia w nowym miejscu zamieszkania. Komentuje Radosław Zyzik, starszy doradca zespołu ds. ekonomii behawioralnej na Wyspie Księcia Edwarda. „Jest oczywiste, że część uchodźców wyraża tęsknotę za swoim krajem i bliskimi, co wpływa na proces przystosowania się. Deklarowaną chęć powrotu pogłębia zmiana statusu społecznego i utrata bezpieczeństwa ekonomicznego”. Dodaje.

„Wywiady pokazały, że uchodźcy w Polsce stoją przed różnymi wyzwaniami na rynku pracy, co często wymaga od nich elastyczności, adaptacji i adaptacji w nowym środowisku. Dyskryminacja ze względu na narodowość nie jest zjawiskiem powszechnym na temat przypadków dyskryminacji wskazują, że Niskie płace, wykorzystywanie ich słabości na rynku pracy, nierówne traktowanie i obciążenie pracą oraz szkodliwe stereotypy Uchodźcy również borykają się z trudnościami w uznawaniu ich kwalifikacji i często pracują poniżej swoich umiejętności lub w szarej strefie. Pomimo wyzwań i trudności należy podkreślić, że ukraińscy uchodźcy w Polsce dostrzegają i doceniają wsparcie, jakie otrzymują – zarówno ze strony instytucji publicznych, jak i organizacji międzynarodowych, zwłaszcza społeczeństwa obywatelskiego. Potwierdza to Radoslav Žižek.

Preferowane są CV polskich kandydatek

Eksperyment na Wyspie Księcia Edwarda polegał na wyszukiwaniu ofert pracy zamieszczonych na portalach rekrutacyjnych i wysyłaniu do nich par CV fikcyjnych kandydatek: Polki i Ukrainki, które przybyły do ​​naszego kraju w 2022 roku. Dokumenty aplikacyjne były do ​​siebie maksymalnie podobne. .

Oferty przeszukiwano na dwóch poziomach, obejmujących: 1) stanowiska niewymagające wyższego wykształcenia i doświadczenia oraz 2) stanowiska pracy specjalistyczne, które nie wymagają wyższego wykształcenia i doświadczenia.

„Wyniki eksperymentu pozwalają stwierdzić, że w branżach, które nie wymagają specjalistycznych kwalifikacji, pracodawcy rzadziej odpowiadają na podania o pracę przesłane przez Ukrainki niż na CV przesłane przez Polki. W przypadku Polki wskaźnik rozmów zwrotnych wyniósł 27,6%. 19,5% w przypadku Ukrainki Wiele wskazuje zatem na to, że na etapie wstępnej selekcji aplikacji może dochodzić do dyskryminacji Ukrainek, a w przypadku stanowisk wymagających wyższych kwalifikacji różnica ta nie była istotna statystycznie, co uniemożliwiało jej jednoznaczne określenie. stwierdzić, że istnieje dyskryminacja. Ten typ jest sprawdzonym sposobem udowodnienia tzw. dyskryminacji statystycznej i ma różnorodne zastosowania. W podobnym badaniu przeprowadzonym na Wyspie Księcia Edwarda wykazano dyskryminację ze względu na wiek na polskim rynku pracy. wyjaśnia Łukasz Basszak, starszy analityk w Zespole Ekonomii Behawioralnej.

Dyskryminacja uchodźców na rynku pracy jest zjawiskiem powszechnym na całym świecie

W krajach OECD ta forma dyskryminacji na rynku pracy jest przedmiotem badań i analiz od 25 lat. Kandydaci z mniejszości rasowych, narodowych czy etnicznych zawsze musieli złożyć większą liczbę aplikacji, aby zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Podobne wyniki uzyskano także w podobnych badaniach w innych krajach. Na przykład badanie przeprowadzone w Szwecji wykazało znacznie niższy wskaźnik oddzwonień w przypadku imigrantów (2,5%) w porównaniu do rodzimych Szwedów (19%). Nie ma znaczenia, czy imigranci mają doświadczenie zawodowe, czy nawet narodowość.

Badania przeprowadzone w dwudziestu krajach europejskich potwierdzają fakt, że migranci przymusowi radzą sobie gorzej na rynku pracy niż rodzimi obywatele i migranci zarobkowi.

***

Polski Instytut Ekonomiczny jest publicznym think tankiem gospodarczym działającym od 1928 roku. Jego badania obejmują przede wszystkim makroekonomię, energię, klimat, handel zagraniczny, prognozowanie gospodarcze, ekonomię cyfrową i ekonomię behawioralną. Instytut dostarcza raporty, analizy i rekomendacje dotyczące głównych obszarów gospodarki i życia społecznego w Polsce, z uwzględnieniem sytuacji międzynarodowej.

Kontakt z mediami:
Ewy Balika-Sawiak
Dołącz do nas
Telefon komórkowy: +48 727 427 918
E-mail: [email protected]