Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Szanse na obniżkę stóp procentowych w tym roku są zerowe, twierdzi Glabiński z Poland Artykuły

Szanse na obniżkę stóp procentowych w tym roku są zerowe, twierdzi Glabiński z Poland Artykuły

Uzasadniając decyzję Komitetu Polityki Pieniężnej o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, Głabiński zauważył, że choć inflacja w maju była dokładnie na poziomie celu (2,5%), to w scenariuszu częściowego zniesienia stóp procentowych oczekuje się jej odbicia do końca tego roku do 5,2% stawki. Tarcza energetyczna (prąd, gaz, ciepło). Jednak w scenariuszu całkowitego zniesienia tarcz inflacja ma wynieść 7,5%, a przy ich utrzymaniu 3,8%. Oznacza to, że zdaniem Narodowego Banku Japonii oczekiwane ożywienie inflacji wynika nie tylko ze zdjęcia osłon, ale także z faktu, że średniookresowy trend inflacji kształtuje się powyżej celu 2,5%.

Głabiński powiedział, że inflacja utrzymuje się w przedziale inflacyjnym już od czterech miesięcy, co uznał za duży sukces polityki BoJ. Jednak w dalszej części konferencji omówił operacje, które trudno było sklasyfikować pod względem sukcesu.

  1. Po pierwsze, spadek inflacji został określony jako przejściowy i częściowo wynikający z niższych cen surowców. Istnieje zatem znaczne ryzyko, że podwyżka z obecnie niskich poziomów będzie w przyszłości czynnikiem proinflacyjnym.
  2. Co ważniejsze, inflacja bazowa, szczególnie w kategoriach usług, utrzymuje się na wysokim poziomie. Wynika to m.in. z wysokiej dynamiki wynagrodzeń (ponad 14% w I kwartale), której przyszły poziom trudno określić. Naszym zdaniem niestabilna dynamika płac jest jednym ze wskaźników słabej stabilności oczekiwań inflacyjnych.

Prezes Głabiński podkreślił, że Komitet Polityki Pieniężnej koncentruje się na trwałym utrzymaniu inflacji w granicach celu inflacyjnego. Zatem prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w 2024 r. wynosi zero. Ponadto powiedział: „Jeśli inflacja wzrośnie, Komitet Polityki Pieniężnej nie zawaha się podnieść stóp procentowych”. Czynnikami ograniczającymi szanse na łagodzenie standardów polityki pieniężnej są utrzymujące się ożywienie gospodarcze, szybki wzrost płac, luźna polityka fiskalna oraz oczekiwany wzrost inflacji. Z kolei silny kurs złotego, wspierany obecnym poziomem krajowych stóp procentowych, sprzyja ograniczaniu inflacji. Ponadto obniżka stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny i oczekiwana obniżka stóp procentowych przez Rezerwę Federalną wspierałyby złotego. Tymczasem Głabiński stwierdził, że jeśli inflacja będzie nadal spadać, RPP chętnie obniży stopy procentowe. W końcowej części konferencji wyraził nadzieję, że taka sytuacja nastąpi w połowie 2025 roku.

READ  TikTok ujawnia płonącą fryzurę Kmart mężczyzny z Melbourne