Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Członkostwo Polski w UE: 20 lat na 20 wykresach

Członkostwo Polski w UE: 20 lat na 20 wykresach

Napisała Alicja Ptak

Na początku tego miesiąca Polska obchodziła 20. rocznicę przystąpienia do Unii Europejskiej.

W tym czasie kraj doświadczył bezprecedensowego wzrostu, od wielkości gospodarki po długość autostrad. Z tej okazji przygotowaliśmy 20 wykresów ilustrujących zmiany, jakie zaszły w Polsce w tym okresie.

1. Silne wsparcie członkowskie

Jak wynika z danych rządowej agencji badawczej CBOS, na przestrzeni ostatnich 20 lat zdecydowana większość Polaków niezmiennie wyrażała poparcie dla członkostwa w UE.

Najniższy wskaźnik, wynoszący 60%, odnotowano w lutym 2004 r., tuż przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Najwyższy wskaźnik akceptacji wynoszący 92% uzyskano w kwietniu 2022 r., tuż po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Jednak od tego czasu poparcie polskiego społeczeństwa spadło do 77%, najniższego poziomu od 2013 roku.

2. Zaufaj

Choć poparcie dla członkostwa na przestrzeni lat utrzymuje się na wysokim poziomie, według sondażu Eurobarometru przeprowadzonego przez Komisję Europejską odsetek osób deklarujących zaufanie do Unii Europejskiej zawsze był niższy.

Jednak w Polsce liczby te są stale wyższe niż średnia w UE.

3. Szybki wzrost

Wzrost gospodarczy Polski przyspieszył po wejściu do Unii Europejskiej, a według danych Banku Światowego w latach 2004-2022 nominalny PKB wzrósł o prawie 170% do 688,13 mld dolarów.

4. Cudowne dziecko nawet wśród swoich rówieśników

Według obliczeń polskiego banku Pekow realny PKB skorygowany o różnice cen wzrósł w tym okresie o 100%, co stanowi najwyższy wskaźnik spośród wszystkich wschodnich państw członkowskich, które przystąpiły do ​​UE w 2004 roku.

5. Powolny i stały wygrywa wyścig

Polska osiągnęła także znaczący wzrost standardowej unijnej miary bogactwa: PKB na mieszkańca z uwzględnieniem różnic cenowych (standardy siły nabywczej, PPS).

Kiedy Polska przystąpiła do bloku, jej PKB na mieszkańca (parytet siły nabywczej) wynosił zaledwie 51% średniej UE. Jak wynika z szybkiego odczytu danych, w zeszłym roku wyniósł on 80%.

READ  Kijów zaprzecza prowadzeniu rozmów w sprawie tymczasowego zamknięcia granicy między Ukrainą a Polską

6. Poza PKB

Polska awansowała także we wskaźniku rozwoju społecznego (HDI), który obok zamożności uwzględnia takie czynniki, jak oczekiwana długość życia i liczba lat spędzonych w szkole. W 2022 roku Polska osiągnęła wynik 0,881 w skali od 0 do 1, co stanowi drugi najwyższy wynik w swoim regionie po Czechach.

7. Polacy żyją i uczą się dłużej

Polska wykazała poprawę w zakresie poszczególnych czynników składających się na Wskaźnik Rozwoju Społecznego.

8. Największy beneficjent

Polska jest największym beneficjentem netto budżetu UE, otrzymując o prawie 12 miliardów euro więcej niż wypłaciła w 2021 roku.

9. Abonamenty per capita

Jednak w przeliczeniu na mieszkańca Polska jest dopiero ósmym co do wielkości odbiorcą budżetu UE.

10. Składki a wpływy

Zwiększyły się składki Polski, ale nadal otrzymuje ona ponad dwukrotnie więcej niż wpłaca do budżetu UE.

11. Wyciąganie Polaków z biedy

Sukces gospodarczy przełożył się także na pomoc wielu Polakom w wyjściu z biedy. W ciągu ostatnich 20 lat odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Polsce spadł do najniższego poziomu spośród wszystkich krajów regionu.

12. Wysokie płace

W ciągu 20 lat członkostwa Polski w UE przeciętne wynagrodzenie nominalne wzrosło o 267%, osiągając łącznie 8409 zł (1942 euro) w kwietniu 2024 r., a minimalne wynagrodzenie wzrosło o prawie 415%, osiągając łącznie 4242 zł (980 euro) .

Od lipca 2024 r. płaca minimalna zostanie podniesiona do 4300 zł (993 euro).

13. Niska stopa bezrobocia

Wysokim płacom towarzyszy także niska stopa bezrobocia, która w ostatnich latach należy do najniższych w Unii Europejskiej.

14. Zmieniający się charakter przepływów migracyjnych

W latach po wejściu Polski do Unii Europejskiej wielu Polaków wyemigrowało do innych krajów europejskich w poszukiwaniu lepszej pracy. Jednak w ostatnich latach wielu wróciło, a kraj – niegdyś kojarzony z imigracją – zaczął przyciągać wielu imigrantów swoim silnym rynkiem pracy i dobrymi warunkami życia.

READ  Ukraińskie produkty rolne szybciej trafiają do UE, ponieważ Polska ułatwia kontrole

15. Studenci zagraniczni

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej znacząco wzrósł także udział studentów zagranicznych wśród wszystkich studentów studiujących na polskich uczelniach – z 0,5% w 2004 r. do 8,5% w 2022 r.

W roku akademickim 2022/23 liczba studentów zagranicznych na polskich uczelniach po raz pierwszy przekroczyła 100 tys.

16. Poprawa infrastruktury

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej przyspieszyło także inwestycje w infrastrukturę. Od 2004 r. do początku 2024 r. długość autostrad i autostrad w Polsce wzrosła o ponad 550%, osiągając 5117 km.

17. Kierowcy również mile widziani

Polska usprawniła także sieć tras rowerowych. Według GUS, łączna długość sieci ścieżek rowerowych w 2011 roku wyniosła około 5800 km, a w 2022 roku przekroczyła 19800 km.

18. Niebo jest granicą

Znacząco wzrosła także liczba osób korzystających z polskich portów lotniczych, która w 2023 r. wyniosła 52 mln, czyli prawie sześciokrotnie więcej niż w 2004 r.

19. Boom budowlany

Rosnącemu bogactwu towarzyszył boom budowlany w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Jednak w Polsce nadal brakuje mieszkań, co powoduje, że ceny również gwałtownie rosną. W ostatnim kwartale 2023 roku Polska odnotowała największy wzrost cen mieszkań w Unii Europejskiej.

20. Emisje

Wraz ze wzrostem polskiej gospodarki wzrosły także jej emisje. Kiedy przystąpiła do bloku, emisja dwutlenku węgla na osobę była niższa niż w całej UE, ale obecnie jest znacznie wyższa.

W przeliczeniu na mieszkańca jest piątym co do wielkości emitentem w bloku, natomiast pod względem emisji na jednostkę PKB zajmuje drugie miejsce.


Notatki z Polski są zarządzane przez niewielki zespół redakcyjny i publikowane przez niezależną organizację non-profit utrzymywaną z datków naszych czytelników. Bez Waszego wsparcia nie moglibyśmy robić tego, co robimy.

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Stanzak / Agencja Wyborcza.pl