Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Badanie ujawnia sezonowe szczyty fotosyntezy, które były hamowane przez późną ewolucję baldachimu w ekosystemach borealnych

Badanie ujawnia sezonowe szczyty fotosyntezy, które były hamowane przez późną ewolucję baldachimu w ekosystemach borealnych

Czasowe różnice w sezonowych szczytach fotosyntezy roślin i strukturze baldachimu na półkuli północnej (zielony oznacza pierwszy szczyt fotosyntezy, żółty oznacza pierwszy szczyt struktury baldachimu) oraz względny udział różnych czynników w czasoprzestrzennej wariancji różnicy ( b). Źródło: Uniwersytet Pekiński

Mechanizm dynamicznej zmiany sezonowego szczytowego tempa fotosyntezy, znany również jako GPPmax (maksymalna produktywność pierwotna brutto), stał się gorącym tematem w badaniach cyklu węglowego. Na półkuli północnej GPPmax roślinności jest ściśle związany z coroczną zmianą funkcji pochłaniania dwutlenku węgla w ekosystemie.


Równie ważnymi czynnikami wpływającymi na wielkość i czas występowania wegetacji maksymalnej GPP są warunki klimatyczne i struktura okapu. Okres szczytu sezonowego bezpośrednio określa, czy GPPmax jest w stanie osiągnąć swój pełny potencjał.

Dlatego, aby dokładniej zrozumieć potencjał sekwestracji węgla przez rośliny na półkuli północnej, konieczne jest zrozumienie, w jaki sposób struktura pokrywy roślinnej na półkuli północnej przystosowuje się do zmian klimatu. Warunki środowiskaco wpływa na to, kiedy wystąpi GPPmax, w czasach gwałtownych zmian klimatu.

Grupą badawczą kierował akademik Piao Shilong ze Szkoły Nauk Miejskich i Środowiskowych Uniwersytetu Pekińskiego analiza ilościowa Z czasem GPPmax ulega normalizacji Różnicowy wskaźnik wegetacji (NDVI, charakteryzujący strukturę baldachimu roślin) roślinności na półkuli północnej z ostatnich 20 lat i porównał różnice w czasie szczytów sezonowych i mechanizmach dywergencji. Ich badania opierały się na wielu źródłach Zdalne wykrywanie i monitorowanie przepływu danych wraz z metodami uczenia maszynowego.

Badanie wykazało, że w porównaniu z maksymalnym czasem wegetacji GPP, sezonowy szczyt struktury czaszy wegetacyjnej jest opóźniony średnio o 8 dni, głównie ze względu na ograniczenia klimatyczne i odżywcze. W ciągu ostatnich dwudziestu lat wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze2 Koncentracja doprowadziła do wcześniejszego GPP niż maksymalny czas wegetacji. Jednak szczytowy czas struktury okapu roślinności pozostawał względnie stabilny, ograniczony klimatem i warunkami pokarmowymi. W rezultacie wzrasta niedopasowanie czasowe szczytu między nimi.

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie Rośliny natury.

Badanie wykazało, że obecny model ekosystemu nie odzwierciedla dokładnie czasoprzestrzennej dynamiki między maksymalnym czasem wegetacji GPP a czasem szczytowej struktury czaszy. Dlatego odpowiednie mechanizmy muszą zostać wzmocnione. Badanie to zapewnia nową perspektywę zrozumienia dynamicznego mechanizmu sezonów wzrostu roślinności na półkuli północnej.

więcej informacji:
Qian Zhao i in., Sezonowy szczyt fotosyntezy utrudniony przez późną ewolucję baldachimu w ekosystemach borealnych, Rośliny natury (2022). DOI: 10.1038/s41477-022-01278-9

cytat: Badanie ujawnia sezonowe szczyty fotosyntezy powstrzymywane przez późną ewolucję baldachimu w ekosystemach borealnych (2022, 29 grudnia). .html

Niniejszy dokument podlega prawu autorskiemu. Poza wszelkimi uczciwymi transakcjami do celów prywatnych studiów lub badań, żadna część nie może być powielana bez pisemnej zgody. Treść jest udostępniana wyłącznie w celach informacyjnych.

READ  Grypa rozprzestrzenia się w Kimberley po kolejnych latach niskiej liczby przypadków podczas COVID-19