Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Bank Światowy podwyższa prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski do 3% w obliczu opóźnionego ożywienia gospodarczego

Bank Światowy podwyższa prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski do 3% w obliczu opóźnionego ożywienia gospodarczego

Waszyngton/Warszawa, 11 kwietnia 2024 r. – Bank Światowy podniósł swoją prognozę rocznego wzrostu PKB Polski do 3,0% w 2024 r., przede wszystkim w związku z ożywieniem spożycia prywatnego, ale aktywności gospodarczej w światowych gospodarkach wschodzących i rozwijających się. Europa i Azja Środkowa Jak wynika z aktualizacji gospodarczej regionu, w tym roku prawdopodobnie nastąpi spowolnienie w regionie ze względu na słabą gospodarkę światową, rygorystyczną politykę pieniężną, spowolnienie w Chinach i niższe ceny surowców, co negatywnie wpływa na perspektywy wzrostu regionu.

Prognoza wzrostu PKB Polski wzrosła o 0,4 pkt. proc. w porównaniu z prognozą banku na październik. Oczekuje się, że wzrost będzie silniejszy dzięki czynnikom wspierającym konsumpcję: wolniejszej inflacji, wzrostowi płac realnych, zacieśnieniom na rynkach pracy, a także rosnącym przekazom pieniężnym i świadczeń socjalnych.

Prognoza wzrostu dla Polski na 2025 rok pozostała na niezmienionym poziomie 3,4% w porównaniu do poprzedniej prognozy banku. Wzrost inwestycji, napędzany reformami strukturalnymi i otwartymi funduszami unijnymi, będzie wspierać polski wzrost w 2025 roku.

Wzrost regionalny prawdopodobnie spowolni w tym roku do 2,8%, po znacznym wzroście do 3,3% w 2023 r., gdy gospodarki dotkniętych wojną Rosji i Ukrainy powrócą do wzrostu i silnego ożywienia w Azji Środkowej. W 2025 r. regionalny wzrost produkcji prawdopodobnie pozostanie zasadniczo niezmieniony.

Wiatry przeciwne prognozie są liczne. Wolniejsze niż oczekiwano ożywienie u głównych partnerów handlowych, szczególnie w strefie euro, restrykcyjna polityka pieniężna i pogarszająca się sytuacja geopolityczna mogą jeszcze bardziej osłabić wzrost gospodarczy w całym regionie.

„Kraje w Europie i Azji Środkowej w dalszym ciągu borykają się z wieloma kryzysami, zaostrzonymi przez wymagające warunki globalnego wzrostu” – powiedziała Antonella Bassani, wiceprezes Banku Światowego na Europę i Azję Środkową. „Ożywienie wzrostu produktywności poprzez stymulowanie dynamiki biznesowej i poprawę odporności na zagrożenia wynikające ze zmiany klimatu może pomóc chronić mieszkańców regionu i przyspieszyć wzrost gospodarczy”.

READ  W Australii stanie najwyższa drewniana wieża na świecie

Spowolnienie wzrostu opóźni ożywienie regionu po niedawnych wstrząsach, w tym wciąż trwającej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, pandemii i kryzysie kosztów życia w 2022 r.

Inflacja spadła szybciej niż oczekiwano na rynkach wschodzących i rozwijających się w Europie i Azji Środkowej, głównie z powodu gwałtownych spadków światowych cen energii i żywności. Średnioroczna inflacja cen konsumpcyjnych w regionie spadła do lutego 2024 r. do 4,2% z 15% na początku 2023 r. Jednak kryzys kosztów utrzymania w 2022 r. w dalszym ciągu wpływa na gospodarstwa domowe pomimo wzrostu realnych dochodów w zeszłym roku.

Oczekuje się, że na Ukrainie tempo ożywienia gospodarczego spowolni w tym roku do 3,2% z 4,8% w 2023 r., co będzie odzwierciedlać niższe zbiory i utrzymujące się niedobory siły roboczej. Perspektywy gospodarcze kraju w dalszym ciągu zależą od wsparcia darczyńców i czasu trwania rosyjskiej inwazji. Według ostatnich szacunków Banku Światowego i instytucji partnerskich koszt odbudowy i odbudowy Ukrainy wzrósł do 486 miliardów dolarów, co oznacza ponad dwukrotny wzrost wielkości przedwojennej gospodarki Ukrainy w 2021 roku.

Wzrost w Turcji również prawdopodobnie osłabnie w tym roku do 3% – najniższego poziomu od 2009 r., z wyłączeniem lat dotkniętych pandemią – ponieważ oczekuje się, że wysiłki na rzecz konsolidacji makroekonomicznej ograniczą popyt krajowy. Niższe światowe ceny ropy pogorszą perspektywy w całej Azji Środkowej, gdzie wzrost gospodarczy spowolni w tym roku do 4,1% z 5,5% w 2023 r.

Raport zawiera rozdział poświęcony w szczególności uwolnieniu siły sektora prywatnego. W raporcie wskazano, że rozwój gospodarczy w regionie to historia przejścia od gospodarki planowej do gospodarki rynkowej, szeroko zakrojonych i głębokich reform strukturalnych oraz pojawienia się inicjatyw prywatnych, będących główną siłą napędową wzrostu i dobrobytu.

W niecałe trzy dekady do Unii Europejskiej przystąpiło 12 krajów regionu. Przejście tych krajów do zintegrowanej gospodarki rynkowej w UE, z silnymi instytucjami i strukturami produkcyjnymi, pokazuje powodzenie głębokich reform w niektórych krajach, które również osiągnęły status kraju o wysokim dochodzie.

READ  Sam Bankman-Fried: CEO FTX opisany jako „Najbardziej hojny miliarder” w NasDaily Video

„Sektor prywatny w wielu krajach regionu boryka się z barierami utrudniającymi jego rozwój i innowacje” – powiedział Iwajło Izvorski, główny ekonomista Banku Światowego ds. Europy i Azji Środkowej. „Zwiększanie dynamiki biznesu będzie wymagało stawienia czoła kilku wyzwaniom, w tym poprawienia otoczenia konkurencji, zmniejszenia zaangażowania państwa w gospodarkę, poprawy jakości edukacji i zwiększenia dostępności finansowania dla przedsiębiorstw”.

Wysiłki mające na celu promowanie konkurencji i wolnych rynków powinny koncentrować się na zmniejszaniu barier wejścia i ułatwianiu wychodzenia nieproduktywnym firmom. Duża obecność przedsiębiorstw państwowych również stanowi poważną przeszkodę w wyrównywaniu szans przedsiębiorstw prywatnych.

Przedsiębiorstwa prywatne borykają się również z niedoborem wykwalifikowanej siły roboczej i dużymi brakami w kwalifikacjach, co stanowi główną przeszkodę dla wzrostu. Wysokie wskaźniki imigracji młodych i wykwalifikowanych pracowników nie pomogą w perspektywie krótkoterminowej. Lepiej wykształcona siła robocza wiąże się z wyższą produktywnością i może prowadzić do większej liczby innowacji.

Kredyty bankowe dla sektora prywatnego są stosunkowo niskie i nie wzrosły w ciągu ostatniej dekady. Kredyty również mają charakter krótkoterminowy. Aby poprawić wzrost produktywności i innowacyjność, przedsiębiorstwa potrzebują dostępu do długoterminowego finansowania.

Podsumowanie wzrostu PKB w latach 2020-25

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Komisja Gospodarcza dla Afryki -1,7 7.3 1,5 3.3 2.8 2.7
Z wyjątkiem ECA. Federacja Rosyjska i Ukraina -1,0 8,5 4.8 3.1 3.1 3.6
ECA z wyjątkiem. Federacja Rosyjska, Turcja i Ukraina -2,7 6.6 4.4 2.2 3.2 3.7
Europa Środkowa -3,0 7.1 5,0 0,9 3.0 3.5
Bałkany Zachodnie -3,0 7.9 3.4 2.6 3.2 3.5
Europa Wschodnia z wyjątkiem. Ukraina -1,8 4,0 -4,7 3.4 1.3 1.2
Południowy Kaukaz -5.2 6.7 7.2 3.8 3.5 3.4
Azja Środkowa -1,3 5.3 4.2 5.5 4.1 4.9
Federacja Rosyjska -2,7 5.9 -1,2 3.6 2.2 1.1
Turcja 1.9 11.4 5.5 4,5 3.0 3.6
Polska -2,0 6.9 5.3 0,2 3.0 3.4
READ  Urocze przedmieście przy plaży, gdzie ceny domów gwałtownie spadają