Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Narodowy Bank Polski pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie, aby osiągnąć cel inflacyjny

Narodowy Bank Polski pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie, aby osiągnąć cel inflacyjny

Rada Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego (NBP) podjęła niedawno decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, aby osiągnąć średnioterminowy cel inflacyjny.

Stopa referencyjna została utrzymana na poziomie 5,75 proc.; stopa lombardowa 6,25 proc.; Oprocentowanie depozytu wynosi 5,25 proc.; Stopa redyskontowa w wysokości 5,80 procent; Stopa dyskontowa wynosi 5,85 proc.

W ocenie Rady otrzymane dane wskazują, że pomimo wyraźnego ożywienia gospodarczego presja popytowa i kosztowa w gospodarce kraju pozostaje niska, co sprzyja niższej krajowej inflacji w warunkach słabej koniunktury gospodarczej i malejącej presji inflacyjnej za granicą.

W ostatnim czasie Polski Bank Centralny podjął decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, aby osiągnąć średnioterminowy cel inflacyjny. W I kwartale 2024 r. roczna dynamika CPI prawdopodobnie znacząco się obniży, natomiast spadek inflacji bazowej będzie wolniejszy. Prezes Banku Centralnego Adam Głabiński powiedział, że w marcu inflacja może być bardzo bliska 2,5 procent rok do roku.

WI kwartale br. roczna dynamika CPI prawdopodobnie znacząco się obniży, natomiast spadek inflacji bazowej będzie wolniejszy, podał bank centralny w komunikacie.

Jednak w kolejnych kwartałach rozwój inflacji wiązał się z niepewnością, zwłaszcza dotyczącą wpływu polityki fiskalnej i regulacyjnej na kształtowanie się cen oraz tempo ożywienia gospodarczego w kraju.

Prezentując prognozy inflacji Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Głabiński powtórzył, że inflacja w pierwszych miesiącach 2024 r. gwałtownie spadnie, w I kwartale prawdopodobnie przejściowo powróci do celu, a w marcu może być bardzo bliska 2,5 proc. r/r. .

W grudniu ubiegłego roku ceny producentów były znacznie niższe niż rok wcześniej, co potwierdza, że ​​większość zewnętrznych szoków podażowych osłabła, a presja kosztowa spadła.

Z komunikatu banku wynikało, że relatywnie niski wzrost aktywności gospodarczej przekłada się na niższą inflację.

Rada uważa, że ​​spadkowi inflacji sprzyja wzrost kursu złotego, co jest zgodne z fundamentami polskiej gospodarki.

READ  Recykling turbin wiatrowych jest obiecujący w probówce – ale czy można go zwiększyć?

Biuro informacyjne Fiber2Fashion (DS).