Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Nowe i rozszerzone zachęty podatkowe dla inwestycji i innowacji w „Polish Deal” | Denton

Polski rząd opublikował projekty ustaw, które są częścią Polish Deal, pakietu rozwiązań mających na celu ożywienie gospodarki po pandemii, mających na celu wprowadzenie nowych ulg podatkowych oraz zmianę dotychczasowej w celu wsparcia inwestycji i innowacji.

Projekty regulaminów są obecnie na etapie przedkonsultacyjnym (do 21 czerwca) i po ich zakończeniu muszą zostać przedłożone do działań legislacyjnych.

Opublikowany 15 czerwca 2021 r. projekt nie zawiera żadnych przepisów przejściowych, ale rząd zapowiedział, że zmiany te wejdą w życie już w 2022 r. W związku z tym podatnicy, którzy prowadzą lub planują projekty badawczo-rozwojowe lub planują inwestycje w nowe urządzenia produkcyjne powinni dokładnie przestudiować rozwiązania, ewentualnie przygotowując się do ich wdrożenia i odpowiednio dostosowując harmonogram działań i wydatków.

Główne planowane zmiany to:

Ulga podatkowa na roboty

 • Wprowadzenie nowej ulgi podatkowej dla wszystkich przedsiębiorstw (w tym dużych korporacji) umożliwiającej odliczenie na rocznym zeznaniu podatkowym 50% kosztów kwalifikowanych (określonych wyłącznie w przepisach) za poniesione koszty uzyskania przychodów (od 2022 r. do 2026 włącznie) dla robotów, ale nie więcej niż kwota przychodu z prowadzonej działalności, gdzie:
  • Przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielofunkcyjną, stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej trzech stopniach swobody i cechach manipulacyjnych lub lokomotywy do zastosowań przemysłowych, która
   • Wymiana danych w postaci cyfrowej z urządzeniami sterującymi, diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego sterowania, programowania, monitorowania lub diagnostyki,
   • Związany z systemami teleinformatycznymi usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika (w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowaniem lub projektowaniem produktów),
   • Jest monitorowany przez czujniki, kamery lub inne podobne urządzenia i
   • Integruje się z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika,
  • Koszty kwalifikowalne poniesione na robotykę obejmują:
   • Nowe roboty przemysłowe oraz maszyny i urządzenia peryferyjne (przykłady, o których mowa w Regulaminie) robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,
   • Nowe maszyny, urządzenia i inne obiekty funkcjonalnie związane z robotami przemysłowymi, służące do zapewnienia środowiska pracy i bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, na których występuje interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujniki, sterowniki, przekaźniki, blokady bezpieczeństwa, bariery fizyczne (ogrodzenia i osłon) lub optoelektroniczne urządzenia ochronne (zasłony), fotokomórki, skanery obszaru),
   • Nowe maszyny, urządzenia lub systemy służące do zdalnego zarządzania, diagnostyki, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer, oraz
   • Nowe urządzenia do interakcji człowiek-maszyna,
   • Wartości niematerialne i prawne niezbędne do prawidłowej eksploatacji i odbioru użytkowania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych, o których mowa powyżej,
   • Usługi szkoleniowe związane z robotami przemysłowymi i innymi środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi wymienionymi powyżej,
   • Leasing finansowy robotów przemysłowych i innych środków trwałych, o których mowa powyżej, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi własność tych środków trwałych na korzystającego.
  • Zwolnienie będzie uzależnione od zachowania własności objętych zwolnieniem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do końca okresu amortyzacji (aw przypadku leasingu do końca podstawowego okresu leasingu).
READ  „Przygnębiająca rzeczywistość” Chin została ostro obnażona

Zwolnienie z podatku od prototypów

 • Wprowadzenie nowej ulgi podatkowej dla wszystkich przedsiębiorców (w tym liderów biznesu), pozwalającej na odliczenie 30% całkowitych kosztów kwalifikowanych (określonych wyłącznie w przepisach) od dochodu z rocznego zeznania podatkowego (na ogół w kwocie netto) z tytułu doświadczenia przy wytwarzaniu nowych produktów (z wyłączeniem usług) i wprowadzać je na rynek, ale nie więcej niż 10% przychodu z działalności, przy czym:
  • Przez produkcję próbną nowego wyrobu rozumie się etap uruchomienia produkcji technologicznej (od pierwszego kosztu związanego z tym etapem do momentu rozpoczęcia produkcji nowego wyrobu), niewymagający dalszych prac projektowych, konstrukcyjnych lub inżynieryjnych, którego celem jest przeprowadzenie prób i testów przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego nowego produktu powstałego w wyniku prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez podatnika,
  • Koszty kwalifikowalne dla produkcji próbnej to cena zakupu (koszt wytworzenia) określonego nowego środka trwałego niezbędnego do rozpoczęcia próbnej produkcji nowego produktu, powiększona o koszty ulepszenia poniesione na modyfikację niektórych środków trwałych w celu rozpoczęcia próbnej produkcji nowego produktu oraz koszty materiałów oraz surowce pozyskane wyłącznie w celu próbnej produkcji nowego produktu,
  • Wprowadzenie nowego produktu na rynek rozumiane jest jako czynności prowadzone w celu przygotowania dokumentacji w celu uzyskania certyfikatów i pozwoleń na produkt wynikających z badań i prac rozwojowych prowadzonych przez podatnika, pozwalających na sprzedaż produktu,
  • Koszty kwalifikowalne wprowadzenia nowego produktu na rynek to koszty badań, ekspertyz i dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa lub uzyskania lub utrzymania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub innej obowiązkowej dokumentacji lub znaków związanych z akceptacją do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych za jego pozyskanie, odnowienie lub przedłużenie, oprócz kosztów badania cyklu życia produktu (LCA) i kosztów systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV),
  • W przypadku inwestorów SSE model ulgi będzie dotyczył tylko kosztów nieuwzględnionych w kalkulacji dochodów objętych zwolnieniem w SSE (co podobnie jak Ulga B+R znacznie obniżyłoby atrakcyjność nowej ulgi),
  • Kwota niewykorzystanych kosztów kwalifikowanych w danym roku podatkowym (z powodu straty lub niewystarczających dochodów) może zostać rozliczona w kolejnych dwóch latach podatkowych,
READ  Rynki na żywo, piątek 5 listopada 2021

Ulga dla innowacyjnych pracowników

 • Zaoferowanie wszystkim firmom (również dużym) możliwości rozliczenia kosztów kwalifikowanych niewykorzystanej działalności B+R w ramach zwolnienia B+R w danym roku podatkowym (z powodu straty lub niewystarczających dochodów) przez
  • Odpowiednie obniżenie zaliczek
  • płatne z tytułu wynagrodzenia za pracę, z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło lub, w nowej ważnej sprawie, z tytułu tantiem,
  • Wypłacane wykwalifikowanemu personelowi badawczo-rozwojowemu – rozumie się przez to osoby, których czas pracy lub usługi poświęcony na działalność badawczo-rozwojową stanowi co najmniej 50% całkowitego czasu pracy w danym miesiącu (lub odpowiednio czasu świadczenia usługi),
  • Poprzez iloczyn niewykorzystanych kosztów kwalifikowanych na koszty badań i rozwoju oraz odpowiednią stawkę podatku dochodowego dla podatnika stosującego zwolnienie
 • Powyższa obniżka zaliczek na PIT będzie możliwa od miesiąca następującego po miesiącu składania rocznej deklaracji CIT, która wykazuje niewykorzystaną kwotę kosztów kwalifikowanych prac badawczo-rozwojowych,

Zmiany w ulgach B+R

 • Zwiększenie ze 100% do 200% (dla zwykłych podatników nieposiadających statusu ośrodka B+R) poziomu odliczeń w ramach prac badawczo-rozwojowych Koszty odciążenia personelu prowadzącego działalność badawczo-rozwojową, ponoszone przez podatnika na podstawie umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło,
 • Zwiększenie poziomów odpisów od kosztów kwalifikowanych dla ośrodków badawczo-rozwojowych,

Zmiany w IP Box (Możliwość akumulacji z R&D Relief)

 • Oferować możliwość połączenia R&D Relief i IP Box poprzez zmniejszenie dochodów z kwalifikujących się praw własności intelektualnej (IP) poprzez kwalifikowalne koszty działalności badawczo-rozwojowej uznane na podstawie przepisów B+R Relief –
  • Oznacza to, że dochód z określonego prawa własności intelektualnej obliczony na potrzeby IP Boxa (co do zasady stanowiący dochód ze sprzedaży, licencji lub wykorzystania w towarach lub usługach) będzie nie tylko opodatkowany preferencyjną stawką 5%, ale również pomniejszone z góry o uznane koszty (które potencjalnie podlegają odliczeniu) jako koszty kwalifikowalne w ramach ulgi B+R poniesione w związku z niniejszym prawem własności intelektualnej.
READ  Air Liquide spogląda na Koreę Południową, gdy Cummins ogłasza plany dotyczące ciężarówek z ogniwami paliwowymi - pv international

Zwolnienia podatkowe związane z indywidualnymi inwestycjami w fundusze venture capital

 • Zaoferuj osobom fizycznym możliwość odliczenia 50% dochodu od wydatków związanych z nabyciem (zakupem) udziałów lub udziałów w alternatywnej spółce inwestycyjnej lub spółce, w której alternatywna spółka inwestycyjna posiada co najmniej 5% akcji. , pod warunkiem posiadania takich akcji (akcji) przez co najmniej dwa lata, do kwoty 250 000 zł.