Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Konferencja prasowa prezydenta Glapińskiego potwierdza stronniczą zmianę w Polsce |  pstryknąć

Konferencja prasowa prezydenta Glapińskiego potwierdza stronniczą zmianę w Polsce | pstryknąć

Perspektywy inflacji

Glapiński zaobserwował dalszy spadek (około 2/3 od lutowego szczytu) i inflację bazową na pierwszym planie. Powtórzył, że Polsce nie grozi już hiperinflacja, która jego zdaniem jest spowodowana wcześniejszymi szokami zewnętrznymi. Narodowy Bank Polski przewiduje, że inflacja będzie nadal spadać, ale w wolniejszym tempie niż dotychczas. Ostatnie dwa miesiące 2023 roku nie powinny przynieść znaczących zmian w inflacji. Cel inflacyjny musi zostać osiągnięty do końca 2025 roku, zatem pomimo obniżek stóp procentowych o 100 pb horyzont powrotu inflacji do celu nie zmienił się istotnie w stosunku do lipcowej projekcji. Projekcja makroekonomiczna zakłada, że ​​stawka VAT na żywność wyniesie zero, jednak listopadowa runda prognostyczna obarczona jest znacznie większą niepewnością.

Polityka pieniężna: Powolny spadek inflacji i duża niepewność

Przewodniczący RPP powiedział, że istotne obniżki stóp procentowych we wrześniu i październiku wynikają z ukształtowania się inflacji niższej od wcześniejszych oczekiwań NBP. W rezultacie Rada oceniła, że ​​złagodzenie polityki pieniężnej nie wydłuży czasu powrotu inflacji do celu, ale będzie wspierać gospodarkę.

W listopadzie Rada podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, gdyż przestrzeń do obniżek stóp procentowych znacznie się skurczyła po poprzednich obniżkach. Ponadto w ostatnim czasie znacząco wzrosła niepewność co do perspektyw inflacji w kolejnych kwartałach. Gubernator wskazał na ograniczone informacje na temat przyszłej polityki fiskalnej i kosztów administracyjnych.

Glapiński podkreślił, że jaśniejszy obraz perspektyw inflacji zostanie zarysowany w marcowym programie w oparciu o nowe informacje na temat polityki fiskalnej, cen regulowanych i wpływu tych czynników na ścieżkę inflacji.

Wniosek

Podczas konferencji prasowej szef NBP podkreślił niepewność perspektyw inflacji, zwłaszcza w zakresie decyzji w sprawie cen regulowanych (prądu i gazu), żywności oraz kształtu polityki fiskalnej (jak silna jest polityka fiskalna), utrzymania zerowej stawki VAT . Będzie to w 2024 roku.

Glapiński podkreślił także czynniki proinflacyjne, czyli podwyżki płac w sektorze budżetowym. Brakuje natomiast ważnych wypowiedzi wypowiadanych na konferencjach prasowych w poprzednich miesiącach, m.in. Nie mamy pojęcia o tempie wzrostu gospodarczego lub nie mamy go wcale, pojawiały się doniesienia, że ​​rzeczywiste tempo wyniesie -2% lub -3%. Szkodliwe dla gospodarki.

Konferencję prasową Prezydenta odczytaliśmy jako zapowiedź, że obecna podwyżka cen będzie trwała jeszcze długo. To nowe podejście NBP jest pozytywne dla złotego, negatywne dla krótkich obligacji (które wyceniane są w znacznie większych obniżkach stóp) i pozytywne dla długich (bo rosną szanse na powrót do celu CPI, jeśli nie wcześniej).

Glapiński zwrócił uwagę na duże znaczenie marcowej projekcji NBP dla przyszłych decyzji Rady, sugerując, że w nadchodzących miesiącach RPP może utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Nie wskazał, czy obecnie następuje przerwa w cyklu demonetyzacji, czy też długotrwałe zawieszenie zmian. Szef NBP ocenił scenariusz mało prawdopodobnych podwyżek stóp procentowych. Nasz bazowy scenariusz zakłada utrzymanie stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie do końca 2024 roku.